# Player Games
1. BFPito Venoso 7 29
2. BFjuanzzzz hernand 2 6
3. BFJJ jjjjjjjjjjjjj 1 5
4. BFTaeil mi varón 2 4
5. BFel soplapollas 2 1 3
6. BFsad aitian boy 2 2
7. BFMikerugs 1 0
Statistics are updated every ~hour

Statistics

Stats by country of players

RUCXKPDKSVPNSISNCZKRJPBSVETLUZTVAUCLQAGEMZBMATCITDVNNFKWARNIMGBRNAPLLRVUBZLAMTMCBYGIEGLKSASMDETTSJSKLTJMSRMUCYBBAGHUFISTRSWFECKGAOTGMRIESPJEDJREBQBDUADOESNOBATHTNBHTRCUMAALSYBECODZVAPMASAXGFAZGLGTPEPYSGUSKEDGUGYELYKZNZAEHNUYIRIQCFDMNLCNINNEBNMEETZMCDSDTCBLMYHKKMIOMVNPMQBWSESBKNBFCHVIAWPWPKLUTWBOCAPRFRKYLVFJPGMXGGROMSTZSOPHFQZWERNCCGLCGAIDOMMNGYAMKILBPAAFHTMDADZAPTTOCCNGILBGJOGBITGPISCRHRMKGRKHMWBJCMGWCV

Simplified PDF version of the game for printing on a home printer.

Print and play

Advertisement